Josepha Madigan and Roddy Doyle

Scéim Nua de chuid Chlár Éire Ildánach 2018/19 fógartha

17 Bealtaine 2018
3 nóim á léamh

Bhí an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, in éineacht le húdar agus bunaitheoir Fighting Words, Roddy Doyle, inniu chun an scéim nua a fhógairt.

Tá Clár Éire Ildánach, ar tionscnamh folláine cultúr-bhunaithe é, á threorú ag fís go mbeidh an deis ag gach duine in Éirinn a gcumas iomlán cruthaitheach a bhaint amach. Le linn 2017, thacaigh an clár le réimse leathan cainteanna, ceardlann agus imeachtaí rathúla ar chultúr, ar chruthaitheacht agus ar fholláine le tuiscint níos doimhne ar ról na cruthaitheachta a chothú.

Féachann scéim nua 2018/2019 le réimse comhpháirtithe straitéiseacha a aithint agus tacú leo agus comhoibriú leo ar thograí fíor-nuálach. Cuirfidh sé seo go mór le luach agus le scála fheidhmiú an chláir agus cuideoidh sé le bonn eolais a chur faoi pholasaí agus/nó faoi fhorbairt thras-earnála i réimse an chultúir, na cruthaitheachta agus na forbartha. Tá deontais idir €10,000 agus €70,000* ar fáil do dhaoine aonair, d’eagraíochtaí, do ghrúpaí pobail, do choláistí agus d’institiúidí cultúrtha agus eile ó mhórchiste de €500,000 don bhliain seo.

Aithníodh trí théama mar thosaíochtaí don Scéim Comhpháirtíochta: Folláine Aonair agus Chomhchoiteann, Nuálaíocht agus Ag Nascadh Pobal.

  • Folláine aonair agus chomhchoiteann: Is féidir go mbeadh tograí agus tionscnaimh bunaithe ar chruthaitheacht i gceist anseo (ach níl sé teoranta dóibh) a thacaíonn le forbairt polasaí sna réimsí seo agus a chuireann chun cinn iad: (a) sláinte fhisiciúil, shíceolaíoch agus intinne (b) comhtháthú sóisialta agus (c) timpeallachtaí inbhuanaithe, uileghabhálacha agus cothaitheacha.

 

  • Nuálaíocht: Is féidir go mbeadh tograí samhlaíocha agus nuálacha i gceist anseo (ach níl sé teoranta dóibh) i réimsí éagsúla ar nós iad seo a leanas: ailtireacht, faisean, oidhreacht, Gaeilge, físeáin, scannánaíocht, beochana, grianghrafadóireacht, ceol, taibhealaín, scríbhneoireacht chruthaitheach, na físealaíona, foilsitheoireacht, bogearraí/códú, raidió agus teilifís agus ceardaíocht agus dearadh, agus forbairt dornán cruthaitheach.

 

  • Ag nascadh pobal: Is féidir go mbeadh tograí agus tionscnaimh i gceist anseo a théann i ngleic leis an gcaoi ar féidir dúshláin phobail a shárú trí rannpháirtíocht a mhéadú i gcruthaitheacht, i gcultúr agus sna healaíona, go háirithe i bpobail iargúlta, tuaithe atá faoi mhíbhuntáiste agus/nó sa diaspóra.

“Tá sé i gceist againn uaillmhian, rioscaí, nuálaíocht agus barr feabhais a chothú sna hearnálacha cruthaitheacha agus cultúrtha trí leas a bhaint as buanna agus paisean ár saoránach agus rud éigin iontach a bhaint amach trí chomhoibriú idir gníomhaireachtaí, earnálacha agus eagraíochtaí éagsúla.” An tAire Madigan

Ag labhairt di ag an bhfógra inniu, dúirt an tAire Madigan T.D.:

“Is tionscnamh uaillmhianach agus ceannródaíoch é Clár Éire Ildánach a fhéachann le folláine aonair agus chomhchoitinn a fheabhsú trí rannpháirtíocht mhéadaithe i ngníomhaíochtaí cruthaitheacha. Tá go leor bainte amach sa chéad bhliain den chlár: tá na pleananna cúig bliana Cultúir agus Cruthaitheachta ullmhaithe anois ag na Foirne Cultúir i ngach Údarás Áitiúil agus tá cur i bhfeidhm tras-roinne Phlean Cruthaitheachta na hÓige faoi lán seoil. Tá muid ag súil go mór chomh maith le sonraí a fhógairt go gairid maidir leis an gcéad Chruinniú na nÓg, an lá náisiúnta cruthaitheachta don óige, a chuideoidh le páistí agus le daoine óga barr a gcumais cruthaitheachta a bhaint amach trí fhreastal ar imeachtaí a bheidh ar siúl i mbailte agus i bpobail ar fud na tíre.

Cuirfidh Ciste nua Chlár Éire Ildánach ar ár gcumas tionscnaimh atá fíorcheannródaíoch agus nuálach, tograí taighde agus cláir phobail a chur ar bun agus tacú leis na tionscnaimh seo a bhfuil cruthaitheacht agus folláine mar ghné lárnach iontu agus a chuideoidh le fís Chlár Éire Ildánach a chur i bhfeidhm. Tá sé i gceist againn, leo seo, uaillmhian, rioscaí, nuálaíocht agus barr feabhais a chothú sna hearnálacha cruthaitheacha agus cultúrtha trí leas a bhaint as buanna agus paisean ár saoránach agus rud éigin iontach a bhaint amach trí chomhoibriú idir gníomhaireachtaí, earnálacha agus eagraíochtaí éagsúla.”

 

Dúirt Roddy Doyle, údar agus bunaitheoir Fighting Words:

“Tá Fighting Words ag plé le Clár Éire Ildánach ó thús 2017 agus tá muid ag comhoibriú leo ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm Phlean Cruthaitheach na hÓige. Mar thogra píolótach don Scéim nua de chuid Chlár Éire Ildánach, tá an deis againn anois cur go mór lenár soláthar agus rochtain a mhéadú, ar bhonn náisiúnta, do pháistí agus do dhaoine fásta chun a gcuid samhlaíochta féin a oscailt agus lena gcumasú a saol féin a mhúnlú ar bhealach cruthaitheach agus rathúil.”

Íoslódáil foirmeacha iarratais do le haghaidh Scéim Chlár Éire Ildánach 2018/2019 anseo.

Is féidir treoirlínte maidir le d’iarratas a léamh anseo.

Is é meán oíche ar an 15 Meitheamh 2018 an spriocdháta d’iarratais.

 

*Tá sé de cheart ag an roinn na tairseacha maoinithe a leasú.